Switch from cdn.debian.net to http.debian.net
[grml-live.git] / etc / grml / fai / config / files / etc / apt / sources.list.d / debian.list / DEBIAN_ETCH
1 # official debian repository (mirror selected via geo-ip):
2   deb     http://http.debian.net/debian/ etch main contrib non-free
3   deb-src http://http.debian.net/debian/ etch main contrib non-free
4
5 # official debian repository:
6 #  deb     http://ftp.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
7 #  deb-src http://ftp.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
8
9 # official debian DE repository:
10 #  deb     http://ftp.de.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
11 #  deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
12
13 # official debian AT repository:
14 #  deb     http://ftp.at.debian.org/debian/ etch main contrib non-free
15 #  deb-src http://ftp.at.debian.org/debian/ etch main contrib non-free