GRMLBASE/98-clean-chroot: fix resolvconf symlink handling + get rid of resolvconf...