initial checkin
[grml2usb.git] / debian / control
2006-11-06 Michael Prokopinitial checkin 0.6