Add asciidoc, xsltproc and docbook-xsl to Build-Depends
[grml2usb.git] / mbr /
2009-03-02 Michael ProkopAdd support for --mbr-manager
2009-03-02 Michael ProkopAdd mbr/ - update --grub handling