Update debian/control
[live-initramfs-grml.git] / COPYING
2007-11-01 Michael ProkopInitial checkin